OUPiS Facebook
OUPiS Google Plus
Ośrodek Usług Pedagoficznyhc i Socjalnych - Łódź

Ośrodek Usług Pedagogicznych
i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi
90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139
tel.: 42 636 21 18, fax: 42 637 72 52, e-mail: lodz@oupis.pl

wyszukiwarka:
Oferta szkoleńRok szkolny 2019/2020

Doskonalenie warsztatu pracy kadry kierowniczej

‹ Wróć do zakładki: Oferta szkoleń

Program:

 1. Omówienie obowiązków ciążących na dyrektorze placówki oświatowej na podstawie RODO, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i prawa oświatowego
 2. Dlaczego wyznaczenie IOD nie zwalnia dyrektora z obowiązków wynikających z RODO - wykonywanie zadań przez Inspektora Ochrony danych Osobowych i weryfikacja ich realizacji
 3. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO – czego oczekiwać od IOD
 4. Obowiązki dyrektora w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych –i wsparcie ze strony IOD w przypadku naruszenia
 5. Działanie IOD w przypadku  żądań realizacji praw osób, których dane dotyczą
 6. Szacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – rola IOD w ocenie ryzyka

Adresaci: Dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych oświaty

Ilość godzin: 3 (1 spotkanie), Termin: 16 października 2019 r. godz. 10.00
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Program:

1. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2019 r.

2. Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

3. Zadania dotyczące działań statutowych szkoły

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - rola zespołu nauczycielskiego

5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

6. Nowelizacja dokumentacji szkolnej

7. Ocena pracy i awans zawodowy

8. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli

9. Podsumowanie, wzory dokumentów

10. Pytania od uczestników


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie)
Cena: 200.00 zł

Zapisz się ›

Rok szkolny 2017/2018 to początek nauczania zgodnie z nową podstawą programową. Podstawowy dokument prawa oświatowego powinien być znany każdemu nauczycielowi zanim dokona wyboru programu nauczania i sporządzi plan wynikowy. Wytyczne podstawy programowej są również fundamentem do opracowania programów wychowawczych dla szkoły i klasy. Celem szkolenia jest prezentacja informacji zawartych w nowym dokumencie. Podczas szkolenia zostaną przybliżone nowe zadania i obowiązki pracowników oświaty. Uczestnicy przeanalizują pierwszy ważny dokument w szkole – poznają prawdy i mity z nim związane.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: 19.09.2017 r. godz. 10:00
Cena: 200.00 zł

Zapisz się ›

Reforma oświaty nakłada na szkoły i placówki konieczność opracowania Programu wychowawczo-profilaktycznego. Program ten oraz zestaw programów nauczania mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Nowy dokument powinien być tworzony przez wszystkich nauczycieli  oraz konsultowany i aprobowany przez rodziców. Warunkiem wprowadzenia zmian jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy całej społeczności szkolnej. Szkolenie przygotowuje uczestników do stworzenia ciekawego i skutecznego programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnego z nowymi przepisami prawa oświatowego. Na szkoleniu przedstawione zostaną metody i techniki pomocne w identyfikacji potrzeb i problemów występujących w szkole.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: 20.09.2017 r. godz. 10:00
Cena: 150.00 zł

Zapisz się ›

Od 1 września 2017 roku zaczyna obowiązywać nowe prawo oświatowe. Celem szkolenia jest dostarczenie aktualnych informacji na temat zmian wynikających z nowych przepisów, zwłaszcza dotyczące takich dokumentów, jak statut szkoły czy program profilaktyczno-wychowawczy. Uczestnicy poznają szczegółowy harmonogram zmian, a także wzory dokumentów i niezbędne narzędzia do ich realizacji.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: 21.09.2017 r. godz. 10:00
Cena: 200.00 zł

Zapisz się ›

Dwie nowe ustawy – Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wyznaczą od września nowe zasady organizacji pracy szkoły. Zmieni się podstawa programowa, ramowe plany nauczania, statuty szkół i arkusze organizacyjne. Program wychowawczy i profilaktyczny staną się jednym dokumentem. Celem szkolenia jest przybliżenie zmian w organizacji pracy szkół po wdrożeniu nowego ustroju szkolnego, przygotowanie nauczycieli do nowej rzeczywistość, a także pokazanie przykładowych dokumentów, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 200.00 zł

Zapisz się ›

 

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat odpowiedzialności pracowniczej nauczycieli: dyscyplinarnej i porządkowej. Podczas szkolenie przedstawiona zostanie procedura ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną lub nałożenia kary z tytułu naruszenia porządku pracy oraz procedury odwoławcze. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi zmianami prawa oświatowego w tej dziedzinie.Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc bezpośrednio podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie przygotowuje do prawidłowego realizowania zasad ochrony danych osobowych w oświacie poprzez omówienie listy zadań, których realizacja w placówce ma przygotować ją do wdrożenia RODO.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, rady pedagogiczne, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: 23.10.2017 r. godz: 10:00
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o stosowaniu przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej. Uczestnicy dowiedzą się jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną metody oraz narzędzia przekazywania informacji publicznych.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkolnej, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: 6.11.2017 r. godz: 10:00
Cena: 200.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat możliwości przechodzenia przez nauczycieli na różnego rodzaju emerytury określone przez ustawodawcę w przepisach prawa. Uczestnicy poznają  warunki  jakie po zmianach  wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, musi spełnić nauczyciel aby  skorzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek lub na emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze  albo świadczenie kompensacyjne. Szkolenie będzie  również okazją do omówienia praktycznych problemów związanych z zagadnieniami  emerytalnymi.


Adresaci: nauczyciele, kadra kierownicza szkół, rady pedagogiczne oraz prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 150.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego stosowania przepisów Karty Nauczyciela oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy przy zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania art. 20 Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa. Przedstawione zostaną rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych - wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Program:

 1. Formy zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.
 3. Prawne zasady zmniejszania wymiaru etatu nauczyciela.
 4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin.
 5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania środków ZFŚS przeznaczonego na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Program:
1.Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczące ZFŚS,
2.Zakres działalność socjalnej (wydatki podlegające i niepodlegające finansowaniu w ramach działalności socjalnej),
3.Procedura tworzenia regulaminu ZFŚS oraz wprowadzenia do niego zmian,
4.Rola związków zawodowych w działalności socjalnej.Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, rady pedagogiczne, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: 22.02.2018 r. godz. 10.00
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zapoznanie z elementami  nowej struktury systemu informacji oświatowej, zakresem gromadzonych danych, sposobem przekazywania danych do bazy SIO, ich przechowywania i udostępniania oraz funkcjonowaniem systemu informacji.


Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 150.00 zł

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej przestrzegania bezpieczeństwa uczniów w szkole. Ponadto dostarcza informacji odnośnie zadań szkoły w zakresie profilaktyki i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnik szkolenia rozwinie również swoje kompetencje w tworzeniu dokumentacji wycieczek szkolnych.


Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela oraz wychowawcy klasy, jak również rozwijanie umiejętności jej tworzenia. Uczestnicy szkolenia zostaną ponadto zapoznani z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego regulującymi obowiązki i uprawnienia nauczycieli w zakresie prowadzenia dokumentacji publicznej szkoły i przedszkola.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, rady pedagogiczne, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe

Ilość godzin: 6 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

 

Celem szkolenia jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Szkolenie obejmuje także przedstawienie informacji dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczone przez nich osoby, pracownicy administracji szkolnej

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przygotowanie do realizacji zadań dyrektora szkoły i placówki jako pracodawcy, zapoznanie z dokumentacją niezbędną w zarządzaniu placówką oraz przygotowanie do reprezentowania szkoły/placówki przed sądem pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat stosowania prawidłowych procedur związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z tworzeniem odpowiedniej dokumentacji.


Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 150.00 zł

Zapisz się ›

 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat wdrożenia oraz stosowania systemu kontroli zarządczej w jednostce budżetowej. Program szkolenia obejmuje m.in. obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach administracji samorządowej, etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej, samoocenę systemu kontroli zarządczej oraz przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce budżetowej.Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi protokołowania posiedzeń rad pedagogicznych, które reguluje ustawa o systemie oświaty. Podczas szkolenia słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu zasad tworzenia protokołów i uchwał rad pedagogicznych oraz zespołów nauczycieli, poznają również formy dokumentowania decyzji rady pedagogicznej (zatwierdzanie, uchwalanie, opiniowanie). Ponadto uczestnicy posiądą praktyczną umiejętność konstruowania uchwał zgodnie z przepisami prawa.Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, protokolanci w szkołach i placówkach oświatowych

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Program szkolenia zawiera omówienie podstaw  pracy  zespołowej w zakresie komunikacji,  zarządzania  konfliktem, czy pozyskiwania innych osób do współpracy (umiejętności negocjacyjne). Uczestnik szkolenia będzie miał okazję rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne poprzez aktywne ćwiczenia, zdobyć umiejętność motywowania innych i samego siebie. Pozna także zasady efektywnej komunikacji w zespole oraz współpracy z rodzicami.


Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

 

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane metody i narzędzia pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do szkoły ogólnodostępnej. Uczestnicy poznają sposoby angażowania kadry szkoły, uczniów oraz ich rodziców do realizowania zadań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami w nauczaniu zintegrowanym.Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pedagodzy szkolni i rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zaprezentowanie strategii osiągania celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz obszarów czerpania satysfakcji z pracy. Przedstawione zostaną metody integrowania kadry szkoły poprzez inicjowanie sukcesów zespołowych oraz radzenia sobie ze stresem.


Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: 10.10.2017 r. godz. 9:00
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zaprezentowanie szeregu nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły/przedszkola oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej uczestnicy opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych budujących trwałe zaplecze promocyjne. Szkolenie pozwoli poznać skuteczne metody zwiększenia naboru uczniów do szkoły/przedszkola.


Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, zespoły ds. promocji szkół i placówek oświatowych

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu przedstawienie informacji oraz przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających z Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza istotne zmiany w Karcie Nauczyciela.

Program:
1. Nowy tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela,
2. Nowa "ścieżka" awansu zawodowego nauczyciela,
3. Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli,
4. Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli,
5. Uprawnienia socjalne i rodzicielskie - nowe zasady,
6. Urlopy nauczycielskie po zmianach,
7. Inne zmiany w Karcie Nauczyciela,
8. Omówienie przepisów przejściowych i końcowych Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, rady pedagogiczne, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: 7.03.2018 r. godz. 11.00
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zmian przepisów prawa oświatowego oraz zakresu merytorycznego tych zmian. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznania z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych wg RODO w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej. Opracowany zostanie harmonogram działań dostosowujących placówkę do nowych przepisów prawa oświatowego.

Program:

 1. zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
 2. ocena pracy nauczyciela
 3. awans zawodowy wg nowych przepisów
 4. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli
 5. wynagrodzenie nauczycieli w tym dodatki specjalne
 6. pensum nauczycieli
 7. urlopy wypoczynkowe i uprawnienia rodzicielskie w szkołach
 8. urlop dla poratowania zdrowia
 9. zmiany w ustawie Prawo oświatowe,
 10. zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
 11. pomoc psychologiczno – pedagogiczna i organizacja nauczania indywidualnego
 12. ochrona wrażliwych danych osobowych
 13. dane osobowe - zwykłe i wrażliwe
 14. przetwarzanie danych osobowych uzyskiwanie zgód na różne działania oświatowe w świetle zapisów RODO
 15. przepisy przejściowe

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkolnej, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: 19.10.2018 r. godz. 12:00
Cena: 200.00 zł

Zapisz się ›

Kalendarz wydarzeń

 Poprzedni WRZESIEŃ 2020 Następny 
PnWtŚrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

zapisz wypisz

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu
Partnerzy