WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

W dniu 22 maja 2014 r. odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę naszego ośrodka z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dziekan WSMiP prof. dr hab. Tomasz Domański oraz Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Jadwiga Tomaszewska. Na spotkaniu poruszano tematy współczesnych wyzwań, jakie stoją przed nauczycielami i wykładowcami akademickimi, a także możliwości stworzenia wspólnych inicjatyw dydaktycznych i doradczych.

Nowe zasady finansowania wychowania przedszkolnego przez gminę

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznego wdrożenia przez gminy od dnia 1 września 2013 r. nowych zasad w zakresie wychowania przedszkolnego oraz form realizacji i finansowania tych zadań. Przygotowanie nowych rozwiązań dotyczących opracowania projektu uchwały rady gminy o nowej opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz uchwały o dotacjach dla placówek wychowania przedszkolnego. Przyswojenie zasad ustalania wysokości i rozliczania dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na zadania gminy z zakresu wychowania przedszkolnego oraz obliczania wysokości i weryfikacji wykorzystania dotacji udzielanej z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

ADRESACI: Dyrektorzy/wicedyrektorzy placówek oświatowych lub osoby przez nich wyznaczone

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)
TERMIN: ustalony po utworzeniu grupy
CENA: 100 zł

Dyrektor szkoły jako zarządca nieruchomości — odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki

Uczestnicy nabędą podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania nieruchomością przeznaczoną na działalność oświatową, poznają zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także poznają przepisy dotyczące remontów, kontroli stanu technicznego oraz zasady dokumentowania tych działań.

ADRESACI: Dyrektorzy/wicedyrektorzy placówek oświatowych oraz pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych oświaty.

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)
TERMIN: ustalony po utworzeniu grupy
CENA: 100 zł

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki — zadania dla szkół i gmin

Głównym celem szkolenia jest ugruntowanie umiejętności praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

ADRESACI: przedstawiciele urzędów gmin, Dyrektorzy/wicedyrektorzy placówek oświatowych i inni pracownicy pedagogiczni związani z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)
TERMIN: ustalony po utworzeniu grupy
CENA: 100 zł

Szkolenia odbędą się w siedzibie OUPiS ZNP w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139 II piętro. Aby zapisać się na powyższe szkolenia należy pobrać z linku umieszczonego na dole strony kartę zgłoszenia i wysłać ją drogą mailową na adres: lodz@oupis.pl
lub faxem na numer 42 637 72 52.
Zgłosić się można również telefonicznie pod numerem:
42 636 80 89 w godz. 9.00 - 15.00.

Dyrektor OUPiS ZNP Łódź
Marek Ćwiek

 

Karty zgłoszenia można przesłać faxem 42 637 72 52, listownie lub pod adres e-mail lodz@oupis.pl