OUPiS Facebook
OUPiS Google Plus
Ośrodek Usług Pedagoficznyhc i Socjalnych - Łódź

Ośrodek Usług Pedagogicznych
i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi
90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139
tel.: 42 636 21 18, fax: 42 637 72 52, e-mail: lodz@oupis.pl

wyszukiwarka:
Oferta szkoleńRok szkolny 2019/2020

Szkolenia dla rad pedagogicznych szkół

‹ Wróć do zakładki: Oferta szkoleń

Rok szkolny 2017/2018 to początek nauczania zgodnie z nową podstawą programowąkształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Podstawowy dokument prawa oświatowego powinien być znany każdemu nauczycielowi zanim dokona wyboru programu nauczania i sporządzi plan wynikowy. Wytyczne podstawy programowej są również fundamentem do opracowania programów wychowawczych dla szkoły i klasy. Celem szkolenia jest prezentacja informacji zawartych w nowym dokumencie.Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze zmianami obowiązującymi w roku szkolnym 2017/2018oraz z założeniami i celami reformy oświatowej. Podczas szkolenia zostaną przybliżone nowe zadania i obowiązki nauczycieli. Uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat nowej podstawy programowej oraz zdobędą umiejętności dotyczące wzmocnienia wychowawczej roli nauczyciela.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Reforma oświaty nakłada na szkoły i placówki konieczność opracowania Programu wychowawczo-profilaktycznego. Program ten oraz zestaw programów nauczania mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Nowy dokument powinien być tworzony przez wszystkich nauczycieli oraz konsultowany i aprobowany przez rodziców. Warunkiem wprowadzenia zmian jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy całej społeczności szkolnej. Szkolenie przygotowuje uczestników do stworzenia ciekawego i skutecznego programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnego z nowymi przepisami prawa oświatowego. Na szkoleniu przedstawione zostaną metody i techniki pomocne w identyfikacji potrzeb i problemów występujących w szkole.Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, dotyczącą nowej definicji wychowania oraz rozwinięcie umiejętności stworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Przedstawione zostaną zasady tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole oraz zadania wychowawcy, w kontekście relacji nauczyciel- uczeń.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Dwie nowe ustawy – Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wyznaczą od września nowe zasady organizacji pracy szkoły. Zmieni się podstawa programowa, ramowe plany nauczania, statuty szkół i arkusze organizacyjne. Program wychowawczy i profilaktyczny staną się jednym dokumentem. Celem szkolenia jest przybliżenie zmian w organizacji pracy szkół po wdrożeniu nowego ustroju szkolnego, przygotowanie nauczycieli do nowej rzeczywistość, a także pokazanie przykładowych dokumentów, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę, dotyczącą umiejętności planowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz form nadzoru pedagogicznego. Szkolenie pomoże w rozwinięciu umiejętności konstruowania planu nadzoru pedagogicznego.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat odpowiedzialności pracowniczejnauczycieli: dyscyplinarneji porządkowej. Podczas szkolenie przedstawiona zostanie procedura ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną lub nałożenia kary z tytułu naruszenia porządku pracy oraz procedury odwoławcze. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi zmianami prawa oświatowego w tej dziedzinie.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Placówki oświatowe dysponują informacjami o uczniach, ich rodzicach, opiekunach, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych, dlatego ich obowiązkiem jest stosowanie procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przygotowanie do prawidłowego realizowania zasad ochrony danych osobowych umożliwi proponowane szkolenie obejmujące zaznajomienie z procedurami określonymi w ustawie, omówienie praktycznych problemów związanych z jej stosowaniem, a także porady prawne i propozycje rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji osobowej i organizacyjnej.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Audyt stanowi punkt wyjścia dla wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych w placówce oświatowej i istotny instrument weryfikacji funkcjonowania procedur z tego zakresu. W jego wyniku otrzymujemy obraz stanu ochrony danych osobowych w placówce. Za zgodność wszelkich czynności przetwarzania danych z przepisami prawa w placówce oświatowej odpowiada jej dyrektor, pełniący funkcję administratora danych. W wyniku audytu dyrektor otrzyma raport obejmujący stan jakość przetwarzania danych w placówce. Wykonawca zapewnia konsultacje i porady z zakresu ochrony danych osobowych w trakcie trwania audytu.


Adresaci: szkoły i placówki oświatowe

Ilość godzin: 1 spotkanie, Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o stosowaniu przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej. Uczestnicy dowiedzą się jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną metody oraz narzędzia przekazywania informacji publicznych.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›
Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat możliwości przechodzenia przez nauczycieli na różnego rodzaju emerytury określone przez ustawodawcę w przepisach prawa.Uczestnicy poznają warunki jakie po zmianach wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, musi spełnić nauczyciel aby skorzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek lub na emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze albo świadczenie kompensacyjne. Szkolenie będzie również okazją do omówienia praktycznych problemów związanych z zagadnieniami emerytalnymi.

Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania środków ZFŚS przeznaczonego na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Program:
1. Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczące ZFŚS,
2. Zakres działalność socjalnej (wydatki podlegające i niepodlegające finansowaniu w ramach działalności socjalnej),
3. Procedura tworzenia regulaminu ZFŚS oraz wprowadzenia do niego zmian,
4. Rola związków zawodowych w działalności socjalnej.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej przestrzegania bezpieczeństwa uczniów w szkole. Ponadto dostarcza informacji odnośnie zadań szkoły w zakresie profilaktyki i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnik szkolenia rozwinie również swoje kompetencje w tworzeniu dokumentacji wycieczek szkolnych.

Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela oraz wychowawcy klasy, jak również rozwijanie umiejętności jej tworzenia. Uczestnicy szkolenia zostaną ponadto zapoznani z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego regulującymi obowiązki i uprawnienia nauczycieli w zakresie prowadzenia dokumentacji publicznej szkoły i przedszkola.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 6 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Według rozporządzeniaMEN z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach należy podjąć działania pomocowe i zgodnie z przepisami prawa dokumentować ich przebieg. Szkolenie ma na celu przeprowadzenie uczestników krok po kroku przez czynności dotyczące pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, dotyczącą diagnozy potrzeb uczniów oraz najczęściej spotykanych wśród uczniów zaburzeń i odchyleń rozwojowych. Uczestnicy poznają zadania nauczycieli w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczą się tworzyć dokumentację IPET.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą umiejętności dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z jednoczesnym motywowaniem do nauki, a także przekazanie informacji na temat najczęściej spotykanych wśród uczniów zaburzeń i odchyleń rozwojowych.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Program szkolenia zawiera omówienie podstaw pracy zespołowej w zakresie komunikacji, zarządzania konfliktem, czy pozyskiwania innych osób do współpracy (umiejętności negocjacyjne). Uczestnik szkolenia będzie miał okazję rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne poprzez aktywne ćwiczenia, zdobyć umiejętność motywowania innych i samego siebie. Pozna także zasady efektywnej komunikacji w zespole oraz współpracy z rodzicami.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami psychospołecznymi zachodzącymi w formalnych i nieformalnych grupach rówieśniczych oraz zaprezentowanie skutecznych metod integrowania zespołów klasowych, zarówno na początku ich tworzenia, jak i w kolejnych latach nauki. W trakcie zajęć zostaną przedstawione metody, narzędzia i ćwiczenia służące rozwijaniu skutecznej komunikacji oraz więzi i relacji w zespole klasowym.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przejawami, przyczynami oraz metodami zapobiegania i radzenia sobie z agresją i przemocą rówieśniczą w szkole. Przedstawione i omówione zostaną również przykłady wpływów środowiska rodzinnego, szkoły i grupy rówieśniczej na zachowania agresywne i przemoc w szkole.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane metody i narzędzia pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do szkoły ogólnodostępnej. Uczestnicy poznają sposoby angażowania kadry szkoły, uczniów oraz ich rodziców do realizowania zadań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami w nauczaniu zintegrowanym.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

W trakcie szkolenia omówione zostaną przyczyny zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w wieku szkolnym oraz najczęściej spotykane zaburzenia neurologiczne (afazja, autyzm, ADHD, padaczka) z wykorzystaniem studium indywidualnego przypadku. Uczestnicy zajęć poznają również uwarunkowania procesu edukacyjnego dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zaprezentowanie strategii osiągania celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz obszarów czerpania satysfakcji z pracy. Przedstawione zostaną metody integrowania kadry szkoły poprzez inicjowanie sukcesów zespołowych oraz radzenia sobie ze stresem.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie aktualnych warunków panujących na oświatowym rynku pracy oraz obowiązujących standardów aktywizacji zawodowej, w tym innowacyjnych strategii aktywnego poszukiwania pracy i autopromocji nauczycieli, pedagogów, pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych oraz absolwentów kierunków pedagogicznych. W programie m. in.: tworzenie skutecznego CV, listu motywacyjnego, pedagogicznego portfolio. 

Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zaprezentowanie szeregu nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły/przedszkola oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej uczestnicy opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych budujących trwałe zaplecze promocyjne. Szkolenie pozwoli poznać skuteczne metody zwiększenia naboru uczniów do szkoły/przedszkola.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie formalnoprawnych podstaw oraz zasad opracowywania, wdrażania i realizacji innowacji pedagogicznych w szkole lub przedszkolu. Uczestnicy poznają również metody trafnego określania tych obszarów działalności placówki, w którym innowacje są najbardziej pożądane, a także wybierania najbardziej efektywnych form ich realizacji.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie metod i form przygotowywania i prowadzenia zajęć teatralnych w przedszkolu wraz z elementami dramy, pantomimy oraz teatroterapii, a także opracowywania autorskich ćwiczeń, zabaw oraz projektów edukacyjnych iartystycznych opartych na grze aktorskiej, muzyce i tańcu. Zostaną przedstawione m.in. metody i ćwiczenia rozwijające u dzieci poszczególne predyspozycje i umiejętności aktorskie oraz edukacyjne,wychowawcze i terapeutyczne funkcje aktywności teatralnej dzieci w wieku przedszkolnym.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową i czynnościami narządu głosu oraz wskazanie przyczyn rozwoju zaburzeń głosu o podłożu zawodowym. Przedstawione zostaną zasady higieny narządu głosu – profilaktyka oraz rehabilitacja zaburzeń głosu wraz z foniatryczno-logopedycznymi technikami ćwiczeń emisji głosu.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Podczas szkolenia uczestnikom zostaną zaprezentowane:

1. Odrębności anatomiczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
2. Przyczyny zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa,
3. Objawy zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa,
4. Leczenie,
5. Część praktyczna – ćwiczenia wraz z instruktarzem.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym, uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole pracowniczym oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny. Omówione zostaną fazy przebiegu i formy mobbingu oraz dyskryminacji. Uczestnicy szkolenia poznają przykłady mobbingu i dyskryminacji oraz różnice pomiędzy nimi na wielu realnych przykładach wraz z orzecznictwem sądowym.


Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Program:

 1. Przekształcenie, włączenie, wygaszenie gimnazjum,
 2. Obowiązki informacyjne dyrektorów,
 3. Skutki reformy dotyczące kadry kierowniczej,
 4. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w okresie wdrażania reformy,
 5. Możliwe sposoby utrzymania zatrudnienia,
 6. Nowe zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli,
 7. Stan nieczynny w nowej formule,
 8. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie ustawy Karta Nauczyciela i na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe,
 9. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia,
 10. Pracownicy objęci ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy,
 11. Sytuacja prawna pracowników niepedagogicznych,
 12. Uprawnienia i zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny w kontekście ruchu kadrowego w szkołach,
 13. Podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole,
 14. Urlop dla poratowania zdrowia

Adresaci: rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: do uzgodnienia
Cena: do uzgodnienia

Zapisz się ›

Kalendarz wydarzeń

 Poprzedni WRZESIEŃ 2020 Następny 
PnWtŚrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

zapisz wypisz

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu
Partnerzy